Bài giảng Bài 11 (tiếp theo): Yêu cầu và quy trình viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề (Phần 2 – Trường Trung cấp nghề)

Bài giảng Bài 11 (tiếp theo): Yêu cầu và quy trình viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề (Phần 2 – Trường Trung cấp nghề) nhằm mục tiêu giúp học viên sau khi học xong bài này đạt được hiểu, biết được các yêu cầu và qui trình về viết báo cáo tự KĐCLDN cho một trường TCN; viết được một báo cáo tự KĐCLDN; cẩn thận, chính xác, đầy đủ trong viết báo cáo.