Bài giảng Bài 11: Yêu cầu và quy trình viết báo cáo tự kiểm định - Nguyễn Văn Trung

Bài giảng Bài 11: Yêu cầu và quy trình viết báo cáo tự kiểm định do Nguyễn Văn Trung biên soạn nhằm mục tiêu xác định được yêu cầu và quy trình khi tiến hành viết báo cáo chỉ số, tiêu chuẩn và tiêu chí; áp dụng được các yêu cầu và quy trình vào viết báo cáo chỉ số, tiêu chuẩn và tiêu chí.