Bài thuyết trình: Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm

Bài thuyết trình: Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm trình bày hai nội dung lớn là kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm. Trong phần kỹ năng lãnh đạo nhóm trình bày khái niệm lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo. Trong phần xây dựng nhóm trình bày tổng quan về xây dựng nhóm, các lời khuyên khi xây dựng nhóm, trò chơi để xây dựng nhóm.